Page content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop en trainingen Worldworks Training en Coaching  

Hierna zijn de algemene voorwaarden weergegeven die behoren bij het gebruik van deze website en alle websites die vallen onder Worldworks Training en Coaching. Het betreft hier de aankoop van producten en diensten op de websites van Worldworks Training en Coaching en de aankoop van trainingen, workshops, lezingen, coaching en seminars via de websites van Worldworks Training en Coaching. Daartoe zijn de Algemene voorwaarden verdeeld in twee delen: de Algemene Voorwaarden Webshop van Worldworks Training en Coaching en de Algemene Voorwaarden Training en Coaching van Worldworks Training en Coaching.

Algemene Voorwaarden Webshop Worldworks Training en Coaching

Definities
In deze Algemene Voorwaarden Webshop (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Worldworks Training en Coaching en de koper.
Worldworks Training en Coaching: De eenmanszaak van Eddie van der Wereld, gevestigd in Ven-Zelderheide.
Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Webshop van Worldworks Training en Coaching.

1. Algemeen/Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Worldworks Training en Coaching en de koper, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Worldworks Training en Coaching en koper, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Koper heeft het recht om zonder opgave van reden een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
1.5 Worldworks Training en Coaching behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de websites van Worldworks Training en Coaching en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die op de websites staan vermeld.
1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Worldworks Training en Coaching is ingestemd.
1.8 Worldworks Training en Coaching is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres.
2.2 Koper en Worldworks Training en Coaching komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Worldworks Training en Coaching gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoorts, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Worldworks Training en Coaching garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoorts in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en handelingskosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien Koper zich niet in het land van verzending bevindt, is Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld is bij die specifieke aanbieding.
3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die Worldworks Training en Coaching in zijn bevestiging conform artikel 2.3 van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Worldworks Training en Coaching behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Worldworks Training en Coaching worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de website behoudt Worldworks Training en Coaching zich het recht voor naar keuze de volgende betalingsmethoden aan te bieden:
iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als online bankier kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
Overmaken. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer 9642721 ten name van Worldworks Ven-Zelderheide, onder vermelding van het in de opdrachtbevestiging vermelde ordernummer.
Via credit card (Visa, MasterCard en American Express). U kunt uw creditcardgegevens – via onze beveiligde SSL procedure – veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Wij hanteren daarvoor Paypal.
Automatische incasso. U hebt ook de mogelijkheid om Worldworks te machtigen om het bedrag éénmalig van de door u opgegeven rekening af te laten schrijven.
4.2 In het geval door Worldworks Training en Coaching een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Worldworks Training en Coaching als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Worldworks Training en Coaching bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd, nadat de betaling door Worldworks Training en Coaching is ontvangen. Hierbij geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Worldworks Training en Coaching kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het moment van de ontvangst name door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Worldworks Training en Coaching zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Worldworks Training en Coaching, echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Worldworks Training en Coaching. (Zie artikel 7)
5.5 Worldworks Training en Coaching is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Worldworks Training en Coaching gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Worldworks Training en Coaching ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Worldworks Training en Coaching is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Het risico van de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door met Worldworks Training en Coaching geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Worldworks Training en Coaching vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 Worldworks Training en Coaching kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Worldworks Training en Coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Worldworks Training en Coaching, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Worldworks Training en Coaching is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Worldworks Training en Coaching komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Worldworks Training en Coaching, behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Worldworks Training en Coaching ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Worldworks Training en Coaching of de fabrikant zijn verricht;
2. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.7 De Koper is gehouden Worldworks Training en Coaching te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Worldworks Training en Coaching mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Worldworks Training en Coaching niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde van Worldworks Training en Coaching, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Worldworks Training en Coaching, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 Worldworks Training en Coaching zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2 Worldworks Training en Coaching neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Worldworks Training en Coaching daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Worldworks Training en Coaching of de koper.

13. Diversen
Worldworks Training en Coaching is gevestigd te Ven-Zelderheide en kantoorhoudende te:
Aaldonksestraat 37, 6599 CA Ven-Zelderheide en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer:  28098756. Het BTW-nummer is: NL 183428.067.B.01.
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan Worldworks Training en Coaching, of naar het volgende e-mail adres: info@worldworks.nl.

Algemene Voorwaarden Opleidingen Worldworks Training en Coaching

Algemene Voorwaarden Opleidingen Worldworks Training en Coaching, gevestigd te Ven-Zelderheide.

Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Worldworks Training en Coaching (hierna te noemen: ‘Worldworks’) en Deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, lezing, online training en dergelijke. (hierna te noemen: ‘Opleiding’).
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Worldworks een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van Worldworks ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door Worldworks van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Opleidingen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Worldworks en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Worldworks.

Artikel 3 Annulering opleiding
3.1. De Deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Opleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Worldworks bevestigde e-mail.
3.2. De Deelnemer kan tot twee maanden voor de aanvang kosteloos annuleren.
3.3. De Deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag, de overige 50% worden geretourneerd.
3.4. De Deelnemer kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 85% van het deelnamebedrag  (men krijgt 15% restitutie van het deelnamebedrag).
3.5. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de Deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Opleiding deelneemt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.6. Worldworks heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan Worldworks betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling
4.1. Worldworks brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur. De Deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste opleidingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 7 dagen na facturering door Worldworks. Voor langdurende opleidingen kan, indien dit in de informatie specifiek wordt vermeld, een gespreide betaling overeen gekomen worden.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van Worldworks wordt vermeld.
4.3. Literatuur en examenkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van Worldworks wordt vermeld.
4.4. De Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Worldworks in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5 Ontbinding en Opschorting
5.1. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, danwel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens Worldworks te voldoen, heeft Worldworks het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.2. Indien bij faillissement, surcéance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelestelling van (het vermogen van) de Deelnemer, de Deelnemer in gebreke blijft, heeft Worldworks het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.3. In geval Worldworks op grond van het in onderhavige overeenkomst bepaalde onder 9.6. of 9.7 overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is Worldworks tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht van Worldworks  op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van Deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

Artikel 6 Overmacht
6.1. In geval dat Worldworks tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan Worldworks toerekenbare oorzaak heeft Worldworks het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door Deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door Worldworks alsdan naar rato geretourneerd aan de Deelnemer.
6.2. Onder niet toerekenbare oorzaak maar geenszins daartoe gelimiteerd wordt onder meer verstaan “stagnatie van de gewoonlijke gang van zaken waardoor nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer mogelijk en/of opportuun is”. Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1. Het auteursrecht op de door Worldworks uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s,online trainingen en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Worldworks, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Worldworks zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Danwel te verspreiden op welke wijze dan ook.
7.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Worldworks berust uitsluitend bij Worldworks.
7.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij Worldworks.

Artikel 8 Uitvoering door derden
Voor werkzaamheden of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst behoudt Worldworks zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. Worldworks blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Worldworks spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2. Worldworks is tegenover de Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.3. Worldworks is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4. Worldworks is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6. Worldworks  is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.
9.7. Worldworks houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om Deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.

Artikel 10 Voorbehoud
10.1. Worldworks behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van opleidingen aan te passen.
10.2. Indien Worldworks wegens verhindering van een trainer of door overmacht een training moet afbreken of annuleren, dan zal Worldworks binnen een redelijke termijn een andere training verzorgen.
10.3. Worldworks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die Deelnemer om welke reden dan ook lijdt.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden alleen gebruikt om de dienstverlening door Worldworks te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen Worldworks en de Deelnemer.
11.2. Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van Worldwors.
11.3. Deelnemer heeft volledig begrepen wat de tekst van deze overeenkomst inhoudt en verklaart dit middels digitale ondertekening/aanvinken en bevestiging door deze voorwaarden te lezen zich vrijwillig te verbinden aan onderhavige overeenkomst.
11.4. De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij Worldworks.
11.5. Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Worldworks Training en Coaching daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Worldworks Training en Coaching of de koper.

Comment Section

0 reacties op “Algemene Voorwaarden

Plaats een reactie
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);